Politiattester

Krav om politiattest i Vestre Gran idrettslag (VGIL)

Hvorfor?

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.
 

Hvordan praktiseres dette i VGIL?

I Vestre Gran idrettslag blir ordningen fra og med 01.01.2010 håndtert på følgende måte:

  • Alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal framskaffe politiattest.
  • Dette vil i klartekst si at alle trenere og utøverkontakter / lagledere samt foreldre / foresatte som over noen tid utfører en oppgave som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold for barn under 18 år eller mennesker med utviklingshemming vil bli avkrevd politiattest.
  • Foreldre / foresatte eller andre som av og til er sjåfør til og fra idrettsaktiviteter, eller tilsvarende sporadiske oppgaver, vil ikke komme inn under denne bestemmelsen.

 

Hvor lenge gjelder attesten og hvor ofte skal den fornyes?

Politiattesten skal fornyes minst annethvert år eller når vervet som politiattestansvarlig / kontaktperson i idrettslaget blir overtatt av ny person.
 

Kontaktperson i VGIL for politiattester

Tor Berg
e-post: leder@vgil.no
mobil 416 95 512

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger hun får kjennskap til.
 

Hva inneholder politiattesten?

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Mer info om politiattester finner du på Norges Idrettsforbunds sider her.
 

Hvordan innhenter jeg politiattest?

  1. Last inn interaktivt skjema for søknad om politiattest: Søknad om politiattest.
  2. Fyll ut skjema på skjermen og skriv det ut. Lever det så til Gro Anita.
  3. Gro Anita gjennomgår skjemaet og legger til opplysninger om idrettslaget. Deretter undertegner du og Gro Anita skjemaet i felleskap.
  4. Gro Anita sender skjemaet til politiet.
  5. Etter 1-2 uker mottar du ferdig attest fra politiet. Denne sendes til deg i normal postgang. Den sendes ikke til idrettslaget.
  6. Du skal deretter framvise den mottatte attesten til Gro Anita, hun noterer at hun har sett den og når (dato). Du beholder attesten selv. Vestre Gran idrettslag skal ikke ha den, men kun få den framvist til gjennomsyn. Idrettslaget fører et register over hvem som har fremlagt politiattest når, og dette registeret skal holdes kontinuerlig à jour.
  7. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Med vennlig hilsen
Styret i Vestre Gran idrettslag